Disclaimer


Informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht Rosanne Verstappen aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd niet actueel, onvolledig of onjuist is.

Rosanne Verstappen kan er niet voor instaan dat de informatie op www.rosanneverstappen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Intellectueel en auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken (foto’s, illustraties, teksten en/of logo’s) of andere in deze website opgeslagen informatie downloaden, kopiëren, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rosanne Verstappen. Uitzondering hierop is het downloaden en/of printen van informatie voor persoonlijk (NIET commercieel) gebruik.

De foto’s zijn deels uit eigen bezit, deels beeld van derden. In geval van gebruik van beelden van derden heeft Rosanne Verstappen toestemming voor gebruik. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat een foto van u is gebruikt, terwijl we hiervoor geen toestemming hebben, vragen wij u dit per mail of per post aan te geven. We zullen de foto dan direct verwijderen.

Copyright

© Copyright 2021 Rosanne Verstappen, St. Antonielaan 326, NL-6821 GP Arnhem

Wijzigingen

De informatie op www.rosanneverstappen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Rosanne Verstappen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.rosanneverstappen.nl en/of het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.rosanneverstappen.nl te kunnen raadplegen.

Recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing.